1.  Urusan Pindahmilik Tanah kepada Pembeli Rumah.
 • Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk urusan pindahmilik tanah.
  • Borang 14 A (Borang Pindahmilik Tanah)
  • Borang PDS 15 (Borang Taksiran cukai)
  • Salinan Geran
  • Salinan kad pengenalan penjual & pembeli
  • Bukti pembayaran hasil tanah bagi tahun semasa( resit bayaran cukai tanah)
 1.  Pendaftaran Cagaran Hakmilik kepada pembiaya.
 • Cagaran bermaksud harta yang dibeli digadai atau diserahhak kepada pembiaya sebagai jaminan bagi menjaga kepentingan peminjam dan pembiaya.
 • Tujuan urusan cagaran adalah untuk dijadikan sebagai jaminan kepada pembiaya yang memberi pinjaman dan selain itu untuk membolehkan bayaran pinjaman dikeluarkan kepada Penjual/ Pemaju.
 • Peguam perlu melengkapkan Borang Pendaftaran Cagaran (Borang 16A KTN)
 1.  Tuntutan bayaran kemajuan kerja daripada BPP/ Bank.
 • Penyediaan jadual bayaran kepada perjanjian kontrak membina rumah dan tanah milik sendiri atau yang dibeli melalui pinjaman perumahan hendaklah mengikut peringkat kesiapan seperti berikut: